SUPER CONCENTRATED WHEEL AND TIRE CLEANER – DUNG DỊCH TẠO BỌT NỒNG ĐỘ CAO (DÙNG CHO CÁC LOẠI HÌNH RỬA XE)