KHĂN CÓ CHI TIẾT GỜ VÀ LƯỢN SÓNG TRÊN BỀ MẶT MÀU XANH DƯƠNG