Chất phủ gốm – Ultra Line TOP KOTE T1 Ultra Hydrophobic Ceramic Serum

• Phiên bản “Dành cho người tiêu dùng” của Lớp phủ gốm
• Công thức tự san phẳng, dễ sử dụng • Tạo thành
lớp gốm bền, có độ bóng cao, bóng mượt, mật độ cao
• Tạo ra lớp hoàn thiện có độ bóng cao, trông ấm áp, cực kỳ kỵ nước